Nauczanie zdalne - dokumenty

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 dyrektora szkoły podstawowej w żmudzi z dnia 30.04.2021 w sprawie nauczania stacjonarnego w kl.1-3; czasowego zawieszenia zajęć, nauczania hybrydowego i stacjonarnego w oddziałach 4-8 w szkole podstawowej w żmudzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19

 

Zarządzenie nr 11/2021 dyrektora szkoły podstawowej w żmudzi z dnia 26.04.2021 w sprawie nauczania hybrydowego w kl.1-3 oraz czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach 4-8 w szkole podstawowej w żmudzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19

ZARZĄDZENIE NR 10/2021_w sprawie ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

ZARZĄDZENIE NR 9/2021_w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

Zarządzenie Nr 2/2021_w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

 

Zarządzenie z dnia 06.05.2020r ws czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Żmudzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Zarządzenie ws czasowego zawieszenienia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Żmudzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻMUDZI obowiązujące od 18 maja 2020 roku I.

 

Aneks do PSO - język niemiecki

Aneks do PSO - język angielski

Aneks do PSO - religia

Aneks do PSO - język polski

Aneks do PSO - język polski kl.4 i 5

Aneks do PSO - język polski kl.7

Aneks do PSO - historia kl.4, 5, 6a, WOS kl.8

Aneks do PSO - historia kl.6b, 7, 8

Aneks do PSO - matematyka kl.4 i 7

Aneks do PSO - matematyka kl. 5, 6, 8

Aneks do PSO - fizyka

Aneks do PSO - przedmioty przyrodnicze

Aneks do PSO - informatyka kl.5-8

Aneks do PSO - plastyka

Aneks do PSO - muzyka

Aneks do PSO - edukacja wczesnoszkolna kl.1-3

Aneks do PSO - edukacja informatyczna

Aneks do PSO - wychowanie fizyczne