Pedagog szkolny

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek  8.45 - 14.15
Wtorek          8.45 - 13.25 (11.40 - 12.25 budynek na osiedlu)
Środa            9.00 - 14.15 (9.00 - 12.25 budynek na osiedlu)
Czwartek      8.45 - 12. 45
Piątek           10.00 - 14.15 (11.40 - 12.25 budynek na osiedlu)
 
 

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Dubience w naszej szkole przyjmuje

Pani pedagog Bożena Ożóg w każdy czwartek miesiąca

Pani psycholog Anna Pawłoś w pierwszy poniedziałek m-ca

Pani logopeda Zofia Medecka w I i III wtorek miesiąca

 

 

  1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, specjalistycznymi oraz z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinie poprzez:

1)    Kierowanie uczniów za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) na badania psychologiczno – pedagogiczne, porady wychowawcze, różne formy terapii pedagogicznej dostępne w poradni.

2)    Organizację spotkań pracowników poradni z radą pedagogiczną oraz rodzicami (doradztwo psychologiczno – pedagogiczne).

3)    Zaproszenia pracowników poradni na spotkania z uczniami (celem np. wdrażania programów profilaktyczno – wychowawczych, przeprowadzania zajęć z zakresu profilaktyki).

  1. Zadania pedagoga szkolnego:

1)       rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2)       określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3)       organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)       podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5)       wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej,

6)       działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

7)       współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły,

8)       badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych,

9)       dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawianie jej na posiedzeniu rady pedagogicznej,

10)   badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod przeciwdziałania im,

11)   współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

12)   przeprowadzanie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontekście aktualnych zagadnień w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań z rodzicami,

13)   organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,

14)   współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,

15)   współpraca z ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,

16)   współpraca z policją oraz innymi instytucjami w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich,

17)   prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego:

                   a) roczny plan pracy,

                  b)  dziennik pracy,

                   c) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,

                  d) inną dokumentację odzwierciedlającą przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej.

20)   realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb szkoły