^Powrót na górę
 • 1 Budynek Szkoły Podstawowej
  Nasza szkoła to przyjazna placówka, nastawiona na indywidualny rozwój dziecka, jego twórczą edukację i kreatywność w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty
 • 2 Doskonałe zaplecze sportowe
  Nasza szkoła posiada bardzo dobre zaplecze sportowe w postaci wielofunkcyjnego boiska z tartanową nawierzchnią, salą sportową oraz siłownią. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwoju fizycznego w różnych dziedzinach sportu. Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w różnego rodzaju turniejach i zawodach sportowych
 • 3 Organizujemy imprezy kulturalne
  Szkoła Podstawowa w Żmudzi jest organizatorem wielu konkursów i imprez kulturalnych. Jednym z większych jest Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej, w którym rokrocznie bierze udział kilkanaście szkół z powiatu chełmskiego. Szkoła udziela się również w różnego rodzaju akcjach promujących bezpieczeństwo dzieci np. „Jestem Bezpieczny” "Bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła"
 • 4 Spędzanie czasu wolnego
  Szkoła to nie tylko nauka, dlatego też dla najmłodszych uczniów oferujemy profesjonalny i atestowany plac zabaw, na którym każde dziecko bezpiecznie spędzi czas na dobrej zabawie.
 • 5 Nowi uczniowie w społeczności szkolnej
  Nowo przyjęci uczniowie naszej szkoły ślubują być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści z dumą reprezentują środowisko uczniowskie naszej szkoły
baner

Aktualności

Logopeda

W Szkole Podstawowej w Żmudzi ul. KAsztanowa 7 konsultacje z logopedą odbywają się w środę 8:30 - 9:30.

Zadania logopedy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Żmudzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp-zmudz.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: styczeń 2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: kwiecień 2015 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa sp-zmudz.pl nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Podmiotem odpowiedzialnym jest Szkoła Podstawowa w Żmudzi, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 568 01 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu ,,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szkoła Podstawowa w Żmudzi
ul. Kasztanowa 7
22-114 Żmudź
Tel.: 82 568 01 78
Faks: 82 568 01 78
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.sp-zmudz.pl

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

 1. Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście
 2. Budynek szkoły jest 2 piętrowy, wejście do budynku na parter nie ma ograniczeń dla wózków inwalidzkich.
 3. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma też podjazdów na piętra dla wózków inwalidzkich
 4. Parking przy szkole nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd z parkingu do szkoły dla osób niepełnosprawnych
 5. Budynek szkoły jest monitorowany
 6. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 7. W szkole na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Szkoła Podstawowa w Żmudzi nie udostępnia aplikacji mobilnych

Nauczanie zdalne - dokumenty

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 dyrektora szkoły podstawowej w żmudzi z dnia 30.04.2021 w sprawie nauczania stacjonarnego w kl.1-3; czasowego zawieszenia zajęć, nauczania hybrydowego i stacjonarnego w oddziałach 4-8 w szkole podstawowej w żmudzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19

 

Zarządzenie nr 11/2021 dyrektora szkoły podstawowej w żmudzi z dnia 26.04.2021 w sprawie nauczania hybrydowego w kl.1-3 oraz czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach 4-8 w szkole podstawowej w żmudzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19

ZARZĄDZENIE NR 10/2021_w sprawie ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

ZARZĄDZENIE NR 9/2021_w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

Zarządzenie Nr 2/2021_w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

 

Zarządzenie z dnia 06.05.2020r ws czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Żmudzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Zarządzenie ws czasowego zawieszenienia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Żmudzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻMUDZI obowiązujące od 18 maja 2020 roku I.

 

Aneks do PSO - język niemiecki

Aneks do PSO - język angielski

Aneks do PSO - religia

Aneks do PSO - język polski

Aneks do PSO - język polski kl.4 i 5

Aneks do PSO - język polski kl.7

Aneks do PSO - historia kl.4, 5, 6a, WOS kl.8

Aneks do PSO - historia kl.6b, 7, 8

Aneks do PSO - matematyka kl.4 i 7

Aneks do PSO - matematyka kl. 5, 6, 8

Aneks do PSO - fizyka

Aneks do PSO - przedmioty przyrodnicze

Aneks do PSO - informatyka kl.5-8

Aneks do PSO - plastyka

Aneks do PSO - muzyka

Aneks do PSO - edukacja wczesnoszkolna kl.1-3

Aneks do PSO - edukacja informatyczna

Aneks do PSO - wychowanie fizyczne

 

Linki do stron edukacyjnch

Zdalne lekcje - Propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi MEN (ogólnie)

klasa 1 SP                            klasa 4 SP                klasa 7 SP

klasa 2 SP                            klasa 5 SP                klasa 8 SP

klasa 3 SP                            klasa 6 SP

gra "Legenda o Matce Bożej Kodeńskiej"

 

Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online "eSzkoła"

bezpłatna infolinia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że od 1 października 2019 r. została uruchomiona całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji ITAKA - 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi. Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji ITAKA świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy
z dorastającymi dziećmi i uczniami.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Andrzejki w klasach I-III (29.11.2018)

Dzień 29 listopada 2018 roku był dla uczniów klas I-III bardzo wyjątkowy, pełen magii i czarów. Dzieci przeniosły się w świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Wróżyły sobie przyszłość. Przekłuwały tekturowe serca dowiadując się imion swoich wybranków, losowały jaki zawód będą mieć w dorosłym życiu, a rzucając na spienioną wodę zapisane na kartkach marzenia dowiadywały się, co może się zdarzyć w ich najbliższej przyszłości.

Czytaj więcej...

bb

Anna4

dddddd

Aktualności

 • Z życia szkoły

logo akcja 2a

logo emocja

nprcz

lp

Online na stronie

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Blue Flower

Licznik odwiedzin

2521944
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
W miesiącu
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
419
762
1766
10092
15587
38716
2521944

Prognoza na dzisiaj
984


Your IP:44.210.99.209

Kuratorium Oświaty

Szkoła Podstawowa w Żmudzi
ul. Kasztanowa 7
22-114 Żmudź
tel/fax 82 568-01-78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.sp-zmudz.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Żmudzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
http://www.sp-zmudz.pl


Czytaj więcej ...

 

Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Czytaj więcej ...

 

Copyright © 2014. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻMUDZI Rights Reserved.