^Powrót na górę
 • 1 Budynek Szkoły Podstawowej
  Nasza szkoła to przyjazna placówka, nastawiona na indywidualny rozwój dziecka, jego twórczą edukację i kreatywność w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty
 • 2 Doskonałe zaplecze sportowe
  Nasza szkoła posiada bardzo dobre zaplecze sportowe w postaci wielofunkcyjnego boiska z tartanową nawierzchnią, salą sportową oraz siłownią. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwoju fizycznego w różnych dziedzinach sportu. Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w różnego rodzaju turniejach i zawodach sportowych
 • 3 Organizujemy imprezy kulturalne
  Szkoła Podstawowa w Żmudzi jest organizatorem wielu konkursów i imprez kulturalnych. Jednym z większych jest Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej, w którym rokrocznie bierze udział kilkanaście szkół z powiatu chełmskiego. Szkoła udziela się również w różnego rodzaju akcjach promujących bezpieczeństwo dzieci np. „Jestem Bezpieczny” "Bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła"
 • 4 Spędzanie czasu wolnego
  Szkoła to nie tylko nauka, dlatego też dla najmłodszych uczniów oferujemy profesjonalny i atestowany plac zabaw, na którym każde dziecko bezpiecznie spędzi czas na dobrej zabawie.
 • 5 Nowi uczniowie w społeczności szkolnej
  Nowo przyjęci uczniowie naszej szkoły ślubują być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści z dumą reprezentują środowisko uczniowskie naszej szkoły
baner

Aktualności

Klasy i wychowawcy

Klasy i wychowawcy
w roku szkolnym 2019/2020

1.Anita Adamek   0a

2.Marzena Wawryszuk   0b
3.Lucyna Cichosz   0c

4.Urszula Kubów   0d

5.Elżbieta Tatys   0e
4.Beata Niepogoda-Porzycka   I
5.Elżbieta Kwiatoń   II
6.Katarzyna Bielak   IIIa
7.Anna Siedlecka   IIIb

8.Jarosław Bureć   IV
8.Siudak Alicja   V
9.Iza Cieślik   VIa
10.Maria Słoniec   VIb
11.Elżbieta Mróz   VII

12.Beata Łatwińska   VIII

Pedagog szkolny

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek  8.45 - 14.15
Wtorek          8.45 - 13.25 (11.40 - 12.25 budynek na osiedlu)
Środa            9.00 - 14.15 (9.00 - 12.25 budynek na osiedlu)
Czwartek      8.45 - 12. 45
Piątek           10.00 - 14.15 (11.40 - 12.25 budynek na osiedlu)
 
 

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Dubience w naszej szkole przyjmuje

Pani pedagog Bożena Ożóg w każdy czwartek miesiąca

Pani psycholog Anna Pawłoś w pierwszy poniedziałek m-ca

Pani logopeda Zofia Medecka w I i III wtorek miesiąca

 

 

 1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, specjalistycznymi oraz z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinie poprzez:

1)    Kierowanie uczniów za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) na badania psychologiczno – pedagogiczne, porady wychowawcze, różne formy terapii pedagogicznej dostępne w poradni.

2)    Organizację spotkań pracowników poradni z radą pedagogiczną oraz rodzicami (doradztwo psychologiczno – pedagogiczne).

3)    Zaproszenia pracowników poradni na spotkania z uczniami (celem np. wdrażania programów profilaktyczno – wychowawczych, przeprowadzania zajęć z zakresu profilaktyki).

 1. Zadania pedagoga szkolnego:

1)       rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2)       określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3)       organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)       podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5)       wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej,

6)       działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

7)       współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły,

8)       badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych,

9)       dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawianie jej na posiedzeniu rady pedagogicznej,

10)   badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod przeciwdziałania im,

11)   współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

12)   przeprowadzanie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontekście aktualnych zagadnień w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań z rodzicami,

13)   organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,

14)   współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,

15)   współpraca z ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,

16)   współpraca z policją oraz innymi instytucjami w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich,

17)   prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego:

                   a) roczny plan pracy,

                  b)  dziennik pracy,

                   c) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,

                  d) inną dokumentację odzwierciedlającą przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej.

20)   realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb szkoły

 

Świetlica

Świetlica  szkolna

Godziny  otwarcia  świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Żmudzi w roku szkolnym 2020/2021:

 

Budynek prz ul Kasztanowej

poniedziałek

7.00 – 9.00

11.30 – 14.45    

wtorek

7.00 – 9.00

8.45 - 9.45

10.45 – 15.00   

środa

7.00 – 8.00

11.15 –15.00     

czwartek

7.00 – 8.00

11.30 – 14.30    

piątek

7.00 – 8.00  

10.30 – 14.35    

 

 

 1. Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica.
 2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie  powinna  przekraczać 25.
 3. Czas pracy świetlicy ustalany  jest  każdego  roku  zgodnie z potrzebami  rodziców i uczniów.
 4. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie  zgodnie z potrzebami .
 5. Ze  świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy oczekują  na autobus szkolny lub ze względu na czas pracy rodziców muszą dłużej przebywać w szkole, w szczególności uczniowie klas 0 – III.
 6. Dopuszcza  się   przyjęcie  uczniów  klas   IV – VI.
 7. Do świetlicy  przyjmuje  się  uczniów,  którzy  nie  uczęszczają  na  zajęcia  dodatkowe (religia).
 8. Do świetlicy przyjmuje się uczniów   również  uczniów rodziców pracujących.
 9. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia  lub  autobus.
 10. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
 11. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu
 12.  Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
 13. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
 14.  Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 15. Formą kontaktu z rodzicami  może  być:

1)      Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy)

2)      Rozmowy telefoniczne

 1. Dzieci przebywające w świetlicy mają do dyspozycji pomieszczenie
 2. Do zadań  nauczyciela świetlicy należy głównie:

1)      Sprawowanie opieki nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły

2)      Sprawowanie opieki nad uczniami, których rodzice pracują dłużej

3)      Sprawowanie opieki nad uczniami, którzy nie uczestniczą w zajęciach nieobowiązkowych.

4)      Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej

5)      Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

6)      Zapewnienie bezpiecznych warunków, sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu .

7)      Zapewnienie uczniom pomocy w nauce i stworzenie warunków do  nauki własnej

8)      Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

9)      Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

10)  Umożliwienie  realizacji indywidualnych  potrzeb  dziecka.

11)  Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i dbałości o zdrowie.

12)  Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz aktywności dzieci.

13)  Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem  szkolnym, psychologiem .

 1.   Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

1)      systematycznego udział w zajęciach,

2)      usprawiedliwienia swojej nieobecności,

3)      nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),

4)      dbania o porządek i wystrój świetlicy,

5)      poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

6)      kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,

7)      przestrzegania regulaminu świetlicy.

 1.  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

1)      prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;

2)      korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

3)      wpływa na planowanie pracy w świetlicy;

 1. Świetlica prowadzi następującą dokumentację:

1)     wniosek  rodzica o przyjęcie  do  świetlicy  szkolnej

2)     roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej

3)     dziennik zajęć świetlicy

4)     plan  pracy  na  poszczególne  miesiąc

Rozkład jazdy

Godziny  odjazdów  autobusów

 1. Maziarnia, Wólka  Leszczańska,  Leszczany, 13.50, 15.15 W poniedziałki, środy  i  piątki autobus  na  życzenie  rodziców – 11.40
 2. Dryszczów – 12.40
 3. Klesztów,  Roztoka,  Lipinki, Bielin , Ksawerów- 13.00,  14.15
 4. Wołkowiany,  Pobołowice – 13.15

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA  PRACY SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 

W  ŻMUDZI

 NA  LATA  SZKOLNE  2012 – 2017

 

 

 • Przedstawiona  i  przyjęta  do  realizacji na  posiedzeniu  Rady  Pedagogicznej w dniu 14  września 2012r.
 • Przedstawiona  i  przyjęta  do  realizacji na  posiedzeniu  Rady  Rodziców w dniu 19 września 2012r.

 

 

Misja Szkoły Podstawowej w Żmudzi

 

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną,

ukierunkowaną na wszechstronny rozwój ucznia.

Nasza szkoła to przyjazna placówka, nastawiona na indywidualny rozwój dziecka, jego twórczą edukację i kreatywność w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Mamy ambicje,  by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty. Zadaniem naszej szkoły jest:

 • stwarzanie właściwych warunków zapewniających wszechstronny rozwój uczniów w przyjaznym i bezpiecznym środowisku
 • przygotowanie ucznia do dalszej nauki w gimnazjum;
 • wykorzystywanie nowoczesnych metod rozwijających kreatywność i samodzielność uczniów;
 • wyposażenie ich w umiejętności językowe ułatwiające nawiązywanie kontaktów i komunikowanie się w świecie;
 • zapewnienie równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom;
 • rozwijanie odpowiednich postaw etycznych i moralnych;
 • inspirowanie i rozwijanie pasji oraz uzdolnień;
 • propagowanie wartości zdrowego stylu życia, promowanie postaw proekologicznych;
 • wyposażenie uczniów w umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komputerową;
 • kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowanie tradycji, kultury własnego regionu i narodu;
 • stwarzanie możliwości szeroko pojętej współpracy z rodzicami.

 

 Wizja Szkoły Podstawowej w Żmudzi

Nasza szkoła jest kreatywna oraz wspomagająca rozwój każdego ucznia

na miarę jego potrzeb i możliwości.

 

          Szkoła Podstawowa w Żmudzi jest miejscem, w którym uczeń w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz wsparcia ze strony nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego nabywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne  do dalszego etapu kształcenia. Każdemu dziecku stwarzamy właściwe warunki  zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjne  oraz umiejętność współpracy w grupie. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą  i sztuką. Nad jego rozwojem czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra  pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

           Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu  różnorodnych działaniach. Współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają ich  realizację oraz prezentują osiągnięcia. Realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki  odpowiedniej bazie materialnej.

           Priorytetem naszej szkoły jest przestrzeganie wszelkich zasad, które leżą u podstaw kształtowania osobowości młodego człowieka oraz przygotowanie go do odniesienia sukcesu w nauce i w życiu na miarę jego możliwości.

 

Model  absolwenta 

Absolwent  klasy  III

 • odpowiedzialny
 • aktywny
 • tolerancyjny
 • otwarty
 • samodzielny
 • ciekawy
 • odważny
 • zdyscyplinowany
 • rozumie dobro i zło
 • posiada wiedzę, chętny do współpracy
 • lubi  szkołę i nauczycieli

Absolwent  Szkoły  Podstawowej w Żmudzi:

 • uczciwy
 • pracowity
 • odpowiedzialny
 • wrażliwy
 • asertywny
 • radosny
 • obowiązkowy
 • kulturalny
 • samodzielny
 • koleżeński
 • twórczy
 • tolerancyjny
 • szanuje  siebie i innych.
 • dobrze przygotowany do dalszej  nauki

CELE GŁÓWNE:

 • Dobra współpraca z rodzicami.
 • Wychowanie człowieka kulturalnego, umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Bezpieczna szkoła.
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 • Demokracja w szkole.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Unowocześnienie bazy szkoły.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 • Opieka socjalno – materialna.
 • Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej.

 

Działania dydaktyczno - wychowawcze Pobierz

Zarządzanie i organizacja Pobierz

Baza lokalowo - dydaktyczna Pobierz

 

MODYFIKACJA  KONCEPCJI  SZKOŁY  WYNIKAJĄCA  Z  PRZEPROWADZONYCH  DEBAT  Z UCZNIAMI, NAUCZYCIELAMI, RODZICAMI, PRACOWNIKAMI SZKOŁY ORAZ PRZEDSTAWICIELAMI RÓŻNYCH INSTYTUCJI ZATWIERDZONA  DO  REALIZACJI NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 30 STYCZNIA 2014 R

 

 1. SZKOŁA DEMOKRACJI – KONCEPCJA WEDŁUG  UCZNIÓW KLAS 0 – III

 

1)         Więcej dyskotek;

2)         Dzień Taty;

3)         Wycieczki, spacery;

4)         Oglądanie telewizji w szkole;

5)         Własne szafki;

6)         Więcej zajęć ruchowych;

7)         Dodatkowe zajęcia: taniec, plastyka muzyka;

8)         Dzień plastyki, informatyki,  języka angielskiego;

9)        Dzień Zwierzaka

 

 1. SZKOŁA DEMOKRACJI – KONCEPCJA WEDŁUG  UCZNIÓW KLAS    IV – VI

 

1)      Założenie  radiowęzła /muzyka,  życzenia  urodzinowe, komunikaty/;

2)       Skrzynka  pomysłów, ważnych    spraw;

3)       Bal: Pory  roku;

4)       Częstsze dyskoteki;

5)       Dyżury  uczniowskie    /po 1   przedstawicielu klasy/ ;

6)       Dzień bez pracy  domowej – dwa razy   w miesiącu/;

7)       Sklepik szkolny;

8)       Turnieje  dla dziewczyn;

9)       Zamykane szafki na książki;

10)   Zawieranie  kontraktów

11)   Konkurs „Mam Talent”

 

 1. SZKOŁA DEMOKRACJI – KONCEPCJA WEDŁUG  UCZNIÓW KLAS IV – VI

 

1)      Stworzenie Programu Poprawy Efektywności  Kształcenia

2)      Podwyższenie wyniku sprawdzianu szóstoklasisty

3)       Założenie suszarek i podajników mydła w łazienkach

4)      nauczycielskich i uczniowskich

5)       Organizacja konkursów międzyszkolnych

6)       Realizacja programu  Zdrowy styl życia

7)       Realizacja  programu „W –f z klasą”  

8)      Programy  innowacyjne z języka polskiego i angielskiego

9)       Praca  metodą projektów

10)   Pisanie  projektów  wykorzystujących  fundusze   unijne

 

Najlepsi z najlepszych – nagroda ufundowana przez dyrektora:

1)       Medal dla  najlepszego ucznia

2)       Puchar przechodni  - klasa z  najlepszą średnią w nauce

3)       Puchar przechodni – klasa z najlepszą średnią z  zachowania

 

 1. SZKOŁA DEMOKRACJI – KONCEPCJA WEDŁUG  RODZICÓW

 

1)      Częstsze kontakty z nauczycielami  (zeszyt „Korespondencji  nauczyciel-rodzic”);

2)       Pomoc w organizacji  wycieczek i imprez,  drobne remonty

3)       Systematyczna kontrola  rodziców nad osiągnięciami swoich dzieci

4)       Inicjowanie przez rodziców  spotkań z ciekawymi ludźmi

5)       Koła zainteresowań  przygotowujące do sprawdzianu

6)       Indywidualne podejście do ucznia

7)       Sprawiedliwe  ocenianie

 

 1. SZKOŁA DEMOKRACJI – KONCEPCJA WEDŁUG  PRACOWNIKÓW  SZKOŁY

 

1)      Wykonanie szafek w szatni

2)      Możliwość  otwierania klas   przy  odpowiednim    zachowaniu  uczniów

 

 1. SZKOŁA DEMOKRACJI – KONCEPCJA WEDŁUG  PRZEDSTAWICIELI  INSTYTUCJI

 

1)      Zorganizowanie  imprezy  charytatywnej  i  przeznaczenie dochodu  na zakup  szkolnego radiowęzła

 

 1. 7.      WSPÓŁPRACA  Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI SZKOŁĘ

 

1)      TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

2)      STOWARZYSZENIE „PRZYTULISKO”

3)      POLICJA/ POGADANKI,  SPRAWDZANIE  AUTOKARÓW

4)      STRAŻ /WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE  PRZYGOTOWYWANIA PRÓBNYCH  EWAKUACJI/

5)      STRAŻ GRANICZNA  /BEZPIECZNE FERIE/

6)      STAROSTWO /WARSZTATY   EKOLOGICZNE DLA UCZNIÓW,  ORGANIZACJA IMPREZ  POWIATOWYCH

7)      GMINNY  OŚRODEK  KULTURY

8)      OPIEKA SPOŁECZNA-WSPÓŁPRACA   Z ASYSTENTEM  RODZINY

9)      GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

10)  PORADNIA PSYCHOLOGICZN0 – PEDAGOGICZNA  W  DUBIENCE

11)  GIMNAZJUM  PUBLICZNE  W  ŻMUDZI

12)  STOMATOLOG – PRZEGLĄDY  DLA DZIECI

13)  OŚRODEK ZDROWIA W ŻMUDZI

14)  INSTYTUT  PAMIĘCI  NARODOWEJ /LEKCJE, GRA EDUKACYJNA/

15)  SANEPID  /PROGRAMY  PROFILAKTYCZNE/

16)  PZU  /NAGRODY DLA DZIECI/

17)  WSPÓŁPRACA ZE  SZKOŁAMI  W  ZAKRESIE  ORGANIZACJI I UDZIAŁU  UCZNIÓW  W KONKURSACH

18)  PARAFIA  RZYMSKO – KATOLICKA W  ŻMUDZI

19)  PRAFIA RZYMSKO – KATOLICKA W KLESZTOWIE

20)  LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W CHEŁMIE

21)  STOWARZYSZENIE WSPIERANIA  AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „STELLA”

22)  GMINNA KOMISJA DO SPRAW ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

23)  NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „AMIMED”  W ŻMUDZI

24)  WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W CHEŁMIE

25)  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „WRZOS”

26)   KLUB SPORTOWY „VICTORIA ŻMUDŹ”

27)  GIMNAZJUM PUBLICZNE W ŻMUDZI

28)  RADA RODZICÓW W ŻMUDZI

29)  SZKOŁY  Z POWIATU CHEŁMSKIEGO I  HRUBIESZOWSKIEGO  W  ZAKRESIE  UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH

 

 1. Koncepcja  Szkoły Podstawowej w Żmudzi to ogólny plan działania określający 

kierunki rozwoju.   Koncepcja odgrywa rolę drogowskazu. Wszystkim członkom społeczności szkolnej wytycza ten sam kierunek działania,  mający  na  celu stworzenie   Szkoły przyjaznej i bezpiecznej   ukierunkowanej na wszechstronny rozwój ucznia. Koncepcja  ulega  zmianom  i  modyfikacjom  stwarzając  możliwość   kreatywności  i  wprowadzania  nowych  rozwiązań. W jej  tworzenie i  modyfikowanie  zaangażowane  będą  różne  podmioty  mające  wpływ  na tworzenie  Szkoły demokracji: nauczyciele, uczniowie, rodzice,  władze gminy, instytucje wspierające szkołę.   Koncepcja  Szkoły  ściśle  wiąże  się  z  dokumentami  szkoły:

1)      Statutem  Szkoły

2)      Programem  Profilaktyki

3)      Programem  wychowawczym

4)      Rocznym  planem pracy

 

 1. EWALUACJA

1)       Ewaluacja  odbywać  się  będzie w  etapach:

a)      ewaluacja wewnętrzna – przeprowadzana na zakończenie każdego roku szkolnego, ocena efektów podjętych działań, wprowadzenie ewentualnych zmian w programie na następny rok szkolny;

b)      ewaluacja końcowa – przeprowadzana na zakończenie realizacji programu rozwoju szkoły, podsumowująca osiągnięte wyniki, wnioski z tej ewaluacji powinny być wykorzystane przy tworzeniu i realizacji kolejnego programu rozwoju szkoły.

Getting Started

ąęść ó It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

Wąęśhat is a Content Management System?

 

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. The Joomla! software brings together the template and the content to create web pages.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name.

Log in to the administrator using the username and password created during the installation of Joomla.

Logging in

To login to the front end of your site use the login form. Use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles.

In managing your site, you will be able to create content that only logged-in users are able to see.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template options. In the administrator go to the Template Styles and click on My Default Template (Protostar). Most changes will be made on the Options tab.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can change the image at the top of the page by editing the Image Module module in the Module Manager.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

Aktualności

 • Z życia szkoły

logo akcja 2a

logo emocja

nprcz

lp

Online na stronie

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Blue Flower

Licznik odwiedzin


Warning: Division by zero in /modules/mod_zt_visitor_counter/helper.php on line 74
2112600
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
W miesiącu
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
99
602
3495
6985
28577
33513
2112600


Your IP:3.227.251.94

Kuratorium Oświaty

Szkoła Podstawowa w Żmudzi
ul. Kasztanowa 7
22-114 Żmudź
tel/fax 82 568-01-78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.sp-zmudz.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Żmudzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
http://www.sp-zmudz.pl


Czytaj więcej ...

 

Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Czytaj więcej ...

 

Copyright © 2014. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻMUDZI Rights Reserved.