^Powrót na górę
 • 1 Budynek Szkoły Podstawowej
  Nasza szkoła to przyjazna placówka, nastawiona na indywidualny rozwój dziecka, jego twórczą edukację i kreatywność w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty
 • 2 Doskonałe zaplecze sportowe
  Nasza szkoła posiada bardzo dobre zaplecze sportowe w postaci wielofunkcyjnego boiska z tartanową nawierzchnią, salą sportową oraz siłownią. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwoju fizycznego w różnych dziedzinach sportu. Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w różnego rodzaju turniejach i zawodach sportowych
 • 3 Organizujemy imprezy kulturalne
  Szkoła Podstawowa w Żmudzi jest organizatorem wielu konkursów i imprez kulturalnych. Jednym z większych jest Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej, w którym rokrocznie bierze udział kilkanaście szkół z powiatu chełmskiego. Szkoła udziela się również w różnego rodzaju akcjach promujących bezpieczeństwo dzieci np. „Jestem Bezpieczny” "Bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła"
 • 4 Spędzanie czasu wolnego
  Szkoła to nie tylko nauka, dlatego też dla najmłodszych uczniów oferujemy profesjonalny i atestowany plac zabaw, na którym każde dziecko bezpiecznie spędzi czas na dobrej zabawie.
 • 5 Nowi uczniowie w społeczności szkolnej
  Nowo przyjęci uczniowie naszej szkoły ślubują być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści z dumą reprezentują środowisko uczniowskie naszej szkoły
baner

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA  PRACY SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 

W  ŻMUDZI

 NA  LATA  SZKOLNE  2012 – 2017

 

 

 • Przedstawiona  i  przyjęta  do  realizacji na  posiedzeniu  Rady  Pedagogicznej w dniu 14  września 2012r.
 • Przedstawiona  i  przyjęta  do  realizacji na  posiedzeniu  Rady  Rodziców w dniu 19 września 2012r.

 

 

Misja Szkoły Podstawowej w Żmudzi

 

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną,

ukierunkowaną na wszechstronny rozwój ucznia.

Nasza szkoła to przyjazna placówka, nastawiona na indywidualny rozwój dziecka, jego twórczą edukację i kreatywność w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Mamy ambicje,  by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty. Zadaniem naszej szkoły jest:

 • stwarzanie właściwych warunków zapewniających wszechstronny rozwój uczniów w przyjaznym i bezpiecznym środowisku
 • przygotowanie ucznia do dalszej nauki w gimnazjum;
 • wykorzystywanie nowoczesnych metod rozwijających kreatywność i samodzielność uczniów;
 • wyposażenie ich w umiejętności językowe ułatwiające nawiązywanie kontaktów i komunikowanie się w świecie;
 • zapewnienie równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom;
 • rozwijanie odpowiednich postaw etycznych i moralnych;
 • inspirowanie i rozwijanie pasji oraz uzdolnień;
 • propagowanie wartości zdrowego stylu życia, promowanie postaw proekologicznych;
 • wyposażenie uczniów w umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komputerową;
 • kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowanie tradycji, kultury własnego regionu i narodu;
 • stwarzanie możliwości szeroko pojętej współpracy z rodzicami.

 

 Wizja Szkoły Podstawowej w Żmudzi

Nasza szkoła jest kreatywna oraz wspomagająca rozwój każdego ucznia

na miarę jego potrzeb i możliwości.

 

          Szkoła Podstawowa w Żmudzi jest miejscem, w którym uczeń w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz wsparcia ze strony nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego nabywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne  do dalszego etapu kształcenia. Każdemu dziecku stwarzamy właściwe warunki  zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjne  oraz umiejętność współpracy w grupie. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą  i sztuką. Nad jego rozwojem czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra  pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

           Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu  różnorodnych działaniach. Współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają ich  realizację oraz prezentują osiągnięcia. Realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki  odpowiedniej bazie materialnej.

           Priorytetem naszej szkoły jest przestrzeganie wszelkich zasad, które leżą u podstaw kształtowania osobowości młodego człowieka oraz przygotowanie go do odniesienia sukcesu w nauce i w życiu na miarę jego możliwości.

 

Model  absolwenta 

Absolwent  klasy  III

 • odpowiedzialny
 • aktywny
 • tolerancyjny
 • otwarty
 • samodzielny
 • ciekawy
 • odważny
 • zdyscyplinowany
 • rozumie dobro i zło
 • posiada wiedzę, chętny do współpracy
 • lubi  szkołę i nauczycieli

Absolwent  Szkoły  Podstawowej w Żmudzi:

 • uczciwy
 • pracowity
 • odpowiedzialny
 • wrażliwy
 • asertywny
 • radosny
 • obowiązkowy
 • kulturalny
 • samodzielny
 • koleżeński
 • twórczy
 • tolerancyjny
 • szanuje  siebie i innych.
 • dobrze przygotowany do dalszej  nauki

CELE GŁÓWNE:

 • Dobra współpraca z rodzicami.
 • Wychowanie człowieka kulturalnego, umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Bezpieczna szkoła.
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 • Demokracja w szkole.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Unowocześnienie bazy szkoły.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 • Opieka socjalno – materialna.
 • Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej.

 

Działania dydaktyczno - wychowawcze Pobierz

Zarządzanie i organizacja Pobierz

Baza lokalowo - dydaktyczna Pobierz

 

MODYFIKACJA  KONCEPCJI  SZKOŁY  WYNIKAJĄCA  Z  PRZEPROWADZONYCH  DEBAT  Z UCZNIAMI, NAUCZYCIELAMI, RODZICAMI, PRACOWNIKAMI SZKOŁY ORAZ PRZEDSTAWICIELAMI RÓŻNYCH INSTYTUCJI ZATWIERDZONA  DO  REALIZACJI NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 30 STYCZNIA 2014 R

 

 1. SZKOŁA DEMOKRACJI – KONCEPCJA WEDŁUG  UCZNIÓW KLAS 0 – III

 

1)         Więcej dyskotek;

2)         Dzień Taty;

3)         Wycieczki, spacery;

4)         Oglądanie telewizji w szkole;

5)         Własne szafki;

6)         Więcej zajęć ruchowych;

7)         Dodatkowe zajęcia: taniec, plastyka muzyka;

8)         Dzień plastyki, informatyki,  języka angielskiego;

9)        Dzień Zwierzaka

 

 1. SZKOŁA DEMOKRACJI – KONCEPCJA WEDŁUG  UCZNIÓW KLAS    IV – VI

 

1)      Założenie  radiowęzła /muzyka,  życzenia  urodzinowe, komunikaty/;

2)       Skrzynka  pomysłów, ważnych    spraw;

3)       Bal: Pory  roku;

4)       Częstsze dyskoteki;

5)       Dyżury  uczniowskie    /po 1   przedstawicielu klasy/ ;

6)       Dzień bez pracy  domowej – dwa razy   w miesiącu/;

7)       Sklepik szkolny;

8)       Turnieje  dla dziewczyn;

9)       Zamykane szafki na książki;

10)   Zawieranie  kontraktów

11)   Konkurs „Mam Talent”

 

 1. SZKOŁA DEMOKRACJI – KONCEPCJA WEDŁUG  UCZNIÓW KLAS IV – VI

 

1)      Stworzenie Programu Poprawy Efektywności  Kształcenia

2)      Podwyższenie wyniku sprawdzianu szóstoklasisty

3)       Założenie suszarek i podajników mydła w łazienkach

4)      nauczycielskich i uczniowskich

5)       Organizacja konkursów międzyszkolnych

6)       Realizacja programu  Zdrowy styl życia

7)       Realizacja  programu „W –f z klasą”  

8)      Programy  innowacyjne z języka polskiego i angielskiego

9)       Praca  metodą projektów

10)   Pisanie  projektów  wykorzystujących  fundusze   unijne

 

Najlepsi z najlepszych – nagroda ufundowana przez dyrektora:

1)       Medal dla  najlepszego ucznia

2)       Puchar przechodni  - klasa z  najlepszą średnią w nauce

3)       Puchar przechodni – klasa z najlepszą średnią z  zachowania

 

 1. SZKOŁA DEMOKRACJI – KONCEPCJA WEDŁUG  RODZICÓW

 

1)      Częstsze kontakty z nauczycielami  (zeszyt „Korespondencji  nauczyciel-rodzic”);

2)       Pomoc w organizacji  wycieczek i imprez,  drobne remonty

3)       Systematyczna kontrola  rodziców nad osiągnięciami swoich dzieci

4)       Inicjowanie przez rodziców  spotkań z ciekawymi ludźmi

5)       Koła zainteresowań  przygotowujące do sprawdzianu

6)       Indywidualne podejście do ucznia

7)       Sprawiedliwe  ocenianie

 

 1. SZKOŁA DEMOKRACJI – KONCEPCJA WEDŁUG  PRACOWNIKÓW  SZKOŁY

 

1)      Wykonanie szafek w szatni

2)      Możliwość  otwierania klas   przy  odpowiednim    zachowaniu  uczniów

 

 1. SZKOŁA DEMOKRACJI – KONCEPCJA WEDŁUG  PRZEDSTAWICIELI  INSTYTUCJI

 

1)      Zorganizowanie  imprezy  charytatywnej  i  przeznaczenie dochodu  na zakup  szkolnego radiowęzła

 

 1. 7.      WSPÓŁPRACA  Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI SZKOŁĘ

 

1)      TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

2)      STOWARZYSZENIE „PRZYTULISKO”

3)      POLICJA/ POGADANKI,  SPRAWDZANIE  AUTOKARÓW

4)      STRAŻ /WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE  PRZYGOTOWYWANIA PRÓBNYCH  EWAKUACJI/

5)      STRAŻ GRANICZNA  /BEZPIECZNE FERIE/

6)      STAROSTWO /WARSZTATY   EKOLOGICZNE DLA UCZNIÓW,  ORGANIZACJA IMPREZ  POWIATOWYCH

7)      GMINNY  OŚRODEK  KULTURY

8)      OPIEKA SPOŁECZNA-WSPÓŁPRACA   Z ASYSTENTEM  RODZINY

9)      GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

10)  PORADNIA PSYCHOLOGICZN0 – PEDAGOGICZNA  W  DUBIENCE

11)  GIMNAZJUM  PUBLICZNE  W  ŻMUDZI

12)  STOMATOLOG – PRZEGLĄDY  DLA DZIECI

13)  OŚRODEK ZDROWIA W ŻMUDZI

14)  INSTYTUT  PAMIĘCI  NARODOWEJ /LEKCJE, GRA EDUKACYJNA/

15)  SANEPID  /PROGRAMY  PROFILAKTYCZNE/

16)  PZU  /NAGRODY DLA DZIECI/

17)  WSPÓŁPRACA ZE  SZKOŁAMI  W  ZAKRESIE  ORGANIZACJI I UDZIAŁU  UCZNIÓW  W KONKURSACH

18)  PARAFIA  RZYMSKO – KATOLICKA W  ŻMUDZI

19)  PRAFIA RZYMSKO – KATOLICKA W KLESZTOWIE

20)  LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W CHEŁMIE

21)  STOWARZYSZENIE WSPIERANIA  AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „STELLA”

22)  GMINNA KOMISJA DO SPRAW ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

23)  NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „AMIMED”  W ŻMUDZI

24)  WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W CHEŁMIE

25)  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „WRZOS”

26)   KLUB SPORTOWY „VICTORIA ŻMUDŹ”

27)  GIMNAZJUM PUBLICZNE W ŻMUDZI

28)  RADA RODZICÓW W ŻMUDZI

29)  SZKOŁY  Z POWIATU CHEŁMSKIEGO I  HRUBIESZOWSKIEGO  W  ZAKRESIE  UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH

 

 1. Koncepcja  Szkoły Podstawowej w Żmudzi to ogólny plan działania określający 

kierunki rozwoju.   Koncepcja odgrywa rolę drogowskazu. Wszystkim członkom społeczności szkolnej wytycza ten sam kierunek działania,  mający  na  celu stworzenie   Szkoły przyjaznej i bezpiecznej   ukierunkowanej na wszechstronny rozwój ucznia. Koncepcja  ulega  zmianom  i  modyfikacjom  stwarzając  możliwość   kreatywności  i  wprowadzania  nowych  rozwiązań. W jej  tworzenie i  modyfikowanie  zaangażowane  będą  różne  podmioty  mające  wpływ  na tworzenie  Szkoły demokracji: nauczyciele, uczniowie, rodzice,  władze gminy, instytucje wspierające szkołę.   Koncepcja  Szkoły  ściśle  wiąże  się  z  dokumentami  szkoły:

1)      Statutem  Szkoły

2)      Programem  Profilaktyki

3)      Programem  wychowawczym

4)      Rocznym  planem pracy

 

 1. EWALUACJA

1)       Ewaluacja  odbywać  się  będzie w  etapach:

a)      ewaluacja wewnętrzna – przeprowadzana na zakończenie każdego roku szkolnego, ocena efektów podjętych działań, wprowadzenie ewentualnych zmian w programie na następny rok szkolny;

b)      ewaluacja końcowa – przeprowadzana na zakończenie realizacji programu rozwoju szkoły, podsumowująca osiągnięte wyniki, wnioski z tej ewaluacji powinny być wykorzystane przy tworzeniu i realizacji kolejnego programu rozwoju szkoły.

Aktualności

 • Z życia szkoły

logo akcja 2a

logo emocja

nprcz

lp

Online na stronie

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Blue Flower

Licznik odwiedzin

2112722
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
W miesiącu
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
221
602
3617
6985
28699
33513
2112722

Prognoza na dzisiaj
4944


Your IP:3.227.251.94

Kuratorium Oświaty

Szkoła Podstawowa w Żmudzi
ul. Kasztanowa 7
22-114 Żmudź
tel/fax 82 568-01-78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.sp-zmudz.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Żmudzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
http://www.sp-zmudz.pl


Czytaj więcej ...

 

Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Czytaj więcej ...

 

Copyright © 2014. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻMUDZI Rights Reserved.