^Powrót na górę
 • 1 Budynek Szkoły Podstawowej
  Nasza szkoła to przyjazna placówka, nastawiona na indywidualny rozwój dziecka, jego twórczą edukację i kreatywność w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty
 • 2 Doskonałe zaplecze sportowe
  Nasza szkoła posiada bardzo dobre zaplecze sportowe w postaci wielofunkcyjnego boiska z tartanową nawierzchnią, salą sportową oraz siłownią. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwoju fizycznego w różnych dziedzinach sportu. Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w różnego rodzaju turniejach i zawodach sportowych
 • 3 Organizujemy imprezy kulturalne
  Szkoła Podstawowa w Żmudzi jest organizatorem wielu konkursów i imprez kulturalnych. Jednym z większych jest Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej, w którym rokrocznie bierze udział kilkanaście szkół z powiatu chełmskiego. Szkoła udziela się również w różnego rodzaju akcjach promujących bezpieczeństwo dzieci np. „Jestem Bezpieczny” "Bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła"
 • 4 Spędzanie czasu wolnego
  Szkoła to nie tylko nauka, dlatego też dla najmłodszych uczniów oferujemy profesjonalny i atestowany plac zabaw, na którym każde dziecko bezpiecznie spędzi czas na dobrej zabawie.
 • 5 Nowi uczniowie w społeczności szkolnej
  Nowo przyjęci uczniowie naszej szkoły ślubują być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści z dumą reprezentują środowisko uczniowskie naszej szkoły
baner

Aktualności

Podstawowe informacje dotyczace dofinansowania zakupu podreczników w roku szkolnym 2015/2016 – „wyprawka szkolna”

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015r.  poz. 938)

I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie udzielana uczniom:

1) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto (wniosek - załącznik nr 1),

 2) uczniom klas III szkoły podstawowej, którzy nie spełniają kryterium dochodowego (wniosek – załącznik nr 2 – w części III wniosku „Sytuacja rodzinna” należy znakiem X zaznaczyć właściwą i odpowiednio uzasadnić), pochodzącym z rodzin, w których występuje:

 1. ubóstwo;
 2. sieroctwo;
 3. bezdomność;
 4. bezrobocie;
 5. niepełnosprawność;
 6. długotrwała lub ciężka choroba;
 7. przemoc w rodzinie;
 8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
  z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizm lub narkomania;
 14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 15. klęski żywiołowe lub ekologiczne;

3) bez względu na dochód uczniom:

- słabowidzącym,    
- niesłyszącym,
- słabosłyszącym,
- z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
- posiadającym  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną)uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych,  do klas II i III gimnazjów (załącznik nr 3),


II.    Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych,  składają wniosek
o dofinansowanie zakupu podręczników w nieprzekraczalnym terminie do dnia
07 września 2015 roku
do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Ustalony termin jest ostateczny, wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektorzy szkół są zobowiązani do sporządzenia i przekazania listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna 2015” w terminie do dnia 9 września 2015 r.

* Do wniosku należy dołączyć:

- w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, WAŻNE: Obecny okres zasiłkowy trwa od 01 listopada 2014r. do 31 października 2015r.  – za ten okres należy pobierać zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej  - czyli rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy to rok 2013,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku,  zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

- w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione wyżej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy i zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom koszty indywidualnie zakupionych podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku ww. uczniów niepełnosprawnych – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak:
-
faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego.

 UWAGA!

- Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

Nie należy załączać do wniosków rachunków za zakup ćwiczeń!!! Można jedynie załączyć rachunki za zakup „Pakietów” w zestawie, których znajdują się ćwiczenia.

 

Wniosek 1 - Wniosek o dofinansowanie Zakupu podręczników Na rok szkolny 2015/2016 „wyprawka szkolna”

Wniosek 2 - Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

Wniosek 3 - Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”

Aktualności

 • Z życia szkoły

logo akcja 2a

logo emocja

Online na stronie

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Blue Flower

Licznik odwiedzin

1383131
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
W miesiącu
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
681
907
11576
11576
26939
35068
1383131

Prognoza na dzisiaj
1464


Your IP:3.239.50.33

Wpinacz

Kuratorium Oświaty

Zmień język

Szkoła Podstawowa w Żmudzi
ul. Kasztanowa 7
22-114 Żmudź
tel/fax 82 568-01-78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.sp-zmudz.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Żmudzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
http://www.sp-zmudz.pl


Czytaj więcej ...

 

Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Czytaj więcej ...

 

Copyright © 2014. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻMUDZI Rights Reserved.